Połączenia krajowe

 • Wewnątrz SPIKON
 • gr0/ min
 • cena brutto
 • Stacjonarne
 • gr7/ min
 • cena brutto
 • Komórkowe
 • gr18/ min
 • cena brutto

Najpopularniejsze kierunki zagraniczne

 • +7 Rosja
 • od7gr/minutę
 • +46 Szwecja
 • od3gr/minutę
 • +36 Węgry
 • od2gr/minutę
 • +40 Rumunia
 • od2gr/minutę
 • +1 Kanada
 • od2gr/minutę
 • +49 Niemcy
 • od3gr/minutę
 • +33 Francja
 • od4gr/minutę
 • +421 Słowacja
 • od2gr/minutę
 • +1 USA
 • od2gr/minutę
 • +44 Wielka Brytania
 • od1gr/minutę
Podane wyżej ceny są cenami brutto

Sprawdź koszt połączenia

Poniższa wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie ceny za minutę połączenia z wybranym numerem – wystarczy wybrać państwo oraz przynajmniej 4 początkowe cyfry numeru. W SPIKON wszystkie połączenia rozliczane są za każdą sekundę czasu trwania rozmowy!

Cennik połączeń obowiązujący od 5 listopada 2017 roku.


1. Wszelkie zmiany niniejszego Cennika Spikon podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na Stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
2. Spikon doręcza na piśmie Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane, o których mowa w § 15 ust. 8 Regulaminu, treść każdej proponowanej zmiany cen określonych w Cenniku, chyba że Użytkownik złożył żądanie określone w § 15 ust. 9 Regulaminu.
3. Okres określony w ust. 1 może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
4. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, oświadczenie o skorzystaniu z którego może zostać złożone nie później niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
5. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 4, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie, Spikon nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Użytkownikowi przez Spikon przy zawarciu Umowy.
6. O przysługującym prawie wypowiedzenia, jak również o braku roszczenia odszkodowawczego o którym mowa w ust. 5, Spikon każdorazowo informuje wraz z ogłoszeniem zmian Cennika.
7. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, o których mowa w § 15 ust. 8 Regulaminu, Spikon dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą komunikatu nadanego za pomocą Panelu użytkownika.